• شیخ مفید رحمه الله در ارشاد نقل می کند، وقتی که حضرت جواد علیه السلام با همسرش فضل دختر مامون از بغداد به مدینه مراجعه می فرمود به کوفه تشریف […]
  • ما میبینیم پس از آنکه برای خلافت معتصم عباسی بیعت گرفته شد، بلافاصله «از احوال او (امام جواد علیهالسلام) جویا شده، به عبدالملک زیات نوشت: تقی (علیهالسلام) و امالفضل را […]
  • طبرسی گفته استروایت شده که مامون، بعد از اینکه دخترش ام الفضل را به همسری امام جواد علیه السلام درآورد، در مجلسی بود که امام جواد علیه السلام ویحیی بن […]