• قطب راوندی نقل می کند: معتصم، امام جواد علیه السلام را به بغداد دعوت کرد و بهانه ای می خواست که آن حضرت را آزار و شکنجه دهد. روزی برخی […]
  • گفتیم که بعد از شهادت امام رضا (ع) مامون، امام جواد (ع) را به بغداد خواست و دختر خود را به زنی به او داد. امام چندی در بغداد به […]
  • اندوه امام جواد (ع) در فراق پدر امیه پسر علی می گوید: همراه امام رضا علیه السلام در مکه بودم؛ در همان سالی که حج انجام داد و روانه خراسان […]