• لا تکن ولیا لله فی العلانیه و عدوا له فی السر. [۱] .در ظاهر دوست خدا و در باطن دشمن او مباش.چهار عامل محرکاربع خصال تعین المرء علی العمل: الصحه […]
  • کلینی در کتاب اصول کافی از علی بن محمد از سهیل بن زیاد از داود بن قسم جعفری روایت کرده که گوید بر حضرت ابی جعفرعلیه السلام وارد شدم و […]
  • مؤلف گوید: که محمّد بن عبدالملک زیات به سزای خود رسید. مسعودی گفت:چون خلافت به متوکل عباسی منتقل شد چند ماه از خلافت او که گذشت بر محمّد بن عبدالملک […]