• القصد الی الله تعالی بالقلوب ابلغ من اتعاب الجوارح بالاعمال. [۱] .با دلها به سوی خداوند متعال آهنگ نمودن، رساتر از به زحمت انداختن اعضا با اعمال است.—————————————————————————————————————————————–پی نوشت:[۱] مسند […]
  • کلینی گفته است:از محمد بن حسین اشعری روایت شده که گفت:کی از شیعیان، در نامه ای به امام جواد علیه السلام نوشت: چه می فرمائید در پوستینی که از بازار، […]
  • نیای وی از بردگان بیزانسی قبیله سکّون بود که در جنوب مسجد شهر کوفه سکونت داشتند. ابی نصر پس از آزادی در ردیف موالیان قبیله سکّون قرار گرفت و احمد […]