از دیدگاه شعرا, مولودی، مدایح و مراثی

اشعار شهادت امام محمد تقی ، حضرت جواد الائمه (ع) – حجت کبریا امام جواد

حجت کبریا امام جواد
کعبـۀ انبیـا امام جواد

قبلـۀ اولیـا امام جواد
بابـی انـت یـا امام جواد

بابی انت یا امام جواد
****

تـو ابالهـادی و اباالکـرمی
تـو کلیـم‌الله مسیـح دمـی

تو مقام و تو حجر، تو حرمی
تـو مراد همـه، تـو باب مراد

بابی انت یا امام جواد
****

تشنـۀ کوثـر ولای تـوام
سرفرازم که خاک پای توام

سائلـم؛ سائـل گدای تـوام
دامنت را ز کف نخواهم داد

بابی انت یا امام جواد
****

نالـه و اشک و آه آوردم
گرد عصیان ز راه آوردم

به حـریمت پنـاه آوردم
کـرمت را نمی‌بـرم از یـاد

بابی انت یا امام جواد
****

تو ز عالـم گره‌گشایی تو
تو امامی، تو رهنمایی تو

تو عزیـز دل رضـایی تو
که رضـا بر لب تو بوسه نهاد

بابی انت یا امام جواد
****

ای به دست تو باز، مشکل من
یـاد رویـت چـراغ محفل من

کاظمیـن تـو قبلـۀ دل من
کعبۀ دل ز جـان سلامت باد

بابی انت یا امام جواد
****

تو جوادی و سائلت عـالم
کمترین سائل درت حاتم

ای فدای کرامتت گـردم
قدر من کم، عنایت تـو زیاد

بابی انت یا امام جواد
****

تو جـواد و پـدر امـام رئـوف
جود کرده به خاک پات وقوف

لطفت افزون‌تر از حروف و الوف
بلکـه وصفت فراتـر از اعداد

بابی انت یا امام جواد
****

حیف کز حق خود شدی محروم
مثـل اجـداد طاهـرت مظلـوم

کرد یارت ز زهر کین مسموم
شـرر زهـر در دلـت افتـاد

بابی انت یا امام جواد
****

تو که سرو ریاض دین بودی
تو که خود باغبان دین بودی

در امامان جوان‌تـرین بودی
از چه شد یار مار و زهرت داد؟

بابی انت یا امام جواد
****

تو که بر جسم دین روان بودی
تو که توحیـد را نشـان بـودی

به چه تقصیر تشنه جان دادی؟
رفت آهـت بـر آسمان ز نهاد

بابی انت یا امام جواد
****

دل «میثم» هماره سوزد از این
کـه نهادنـد ای سـلالۀ دیـن

بـدنت را سـه روز روی زمیـن
مثـل جـدت حسیـن از بیـداد

بابی انت یا امام جواد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *