از دیدگاه شعرا, مولودی، مدایح و مراثی

اشعار میلاد امام جواد (ع) – مظهر حسن افریـن امـد

مظهر حسن افریـن امـد
حجـت رب العالمیـن امـد

وارث تاج وتـخـت کرمنـا
شمع و مصباح مـرسلیـن امـد

پیشوازش هزار یوسـف شـد
با لوایـی زیـا و سیـن امـد

از سرادیق اسمـان جـلال
ماه و خورشید بـی قریـن امـد

از پـس پـرده ربوبیـت
صبحدم ، ماه مشرقیـن امـد

نهمین خسرو زمیـن و مـاه
مبـدا علـم راسخیـن امـد

شافع روز حشـر ، سبط رسـول
غافـر جلـم مذ نبیـن امـد

روح قـران و تاسـع عتـرت
باطن جـان واصل دیـن امـد

در فضاء و حریـم ماه وطیـن
والـی ان ، امـام این امـد

بحر فیاض سرمدی است جـواد
گل باغ محمدی اسـت جـواد

استان بوس خانـه اش جبرئیـل
تخت ظـل لـواش میکائیـل

ریزه خواران سفـره جـودش
هست خلق جهان ، چـو اسرافیـل

حکم فـرمای قابـض الارواح
رهبـر کائنـات و عزرائیـل

در کتـاب مبیـن قرانـش
که علیم اسـت و پادشـاه کفیـل

ناخدای سفیـنـه در دریاسـت
گنج اسمـاء و و دودمـان خلیـل

گوهر بحر هشـت اقیـانـوس
مهبـط وحـی علـم رب جلیـل

شفق صبـح مشـرق توحیـد
سـوره نـور و ایـه تنزیـل

از قیامـش قیامتـی گردیـد
زین قیامت که دین شـده تکمیـل

حجت حق ، قـدم به عالـم زد
انکه دیـن را بـود بزرگ دلیـل

بحر فیاض سرمدی است جـواد
گل باغ محمـدی است جـواد

خالق ما به یمـن ایـن مـولود
کو بـود والـی ولـی ودود

باب رحمت، در سخـا وکـرم
از طفیلـش به روی خلـق گشـود

خسرو طوس، شاد و خندان شـد
طالع بخـت مـا شـده مسعـود

از پس پرده شهـود و غیـب
افتـاب جمـال چهـره نمـود

دستی از استین بـرون امـد
منزل وحـی این ترانـه سـرود

کـه در ایینـه الهیـت
شد عیان عکـس احمـد محمـود

هاتف این مژده را به عالـم داد
روز عید اسـت و لحظـه موعـود

از سویـدای دیـده دل بیـن
که هویدا است شاهـد و مشـهـود

تیره غم ز چهر عالـم رفـت
شادی امد دوبـاره چهـره گشـود

بحر فیاض سرمدی است جـواد
گل باغ محمدی اسـت جـواد

مرغ دل ، مدح غنچـه گل گفـت
وصف گـل با زبـان بلبـل گفـت

طوطی هنـد ، با شکـر خنـده
از گلستـان و بـاغ سنبـل گفـت

افرین افریـن از ایـن گفتـار
انچـه که حبـه قرنفـل گفـت

از حدیـث کسـا دلیـل اورد
سر این نکتـه با تسلسـل گفـت

این جهان ، صورت است یا سیرت
وصف را حق ، به سـوره قـل گفـت

چهارده شمس و مظهـر یک نور
نامشـان باید با تعـقـل گفـت

مظهر جود حق جـواد بـود
مطلع شمـس با تعـادل گفـت

وحی نازل شده به امـر خـدا
بایـدم حمـد با توکـل گفـت

منطق کل شئ گـر گویاسـت
باید این ذکـر با توسـل گفـت

بحر فیاض سر مدی است جـواد
گل باغ محمدی اسـت جـواد

بود مسرور پادشـاه نفـوس
در حریـم جـلال کـرده جلـوس

ذکر و تقدیس بهر این مـولود
امـد از عـرش تا به اقیانـوس

میزده حاملان عـرش بریـن
گـه میـلاد ، چنـگ با ناقـوس

رشک فردوس ، صحنـه گیتـی
شد به روی عزیـز خسـرو طـوس

در دل هر که نیست نـور ولا
می شـود با عـدوی حق مانـوس

پیر کنعان کجاسـت تا ببینـد
یوسف مهـر جان شـده محبـوس

قلم صنع حق به دسـت امـام
نقـش امکـان و شهپـر طاووس

پیروان رسـول عالمیـان
منتقم مـی رسد مخـور افسـوس

غنچه ان گـل ولایـت را
قطره ، از جان بگو ببـوی و ببـوس

بحر فیاض سرمدی است جـواد
گل باغ محمـدی اسـت جـواد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *