اصحاب و شاگردان

اصحاب حضرت امام جواد – ابوالقاسم عبدالعظیم حسنی

مرحوم میرمصطفی در نقدالرجال مینویسد: عبدالعظیم بن عبدالله بن علی بن حسن بن زید بن علی بن ابیطالب ابوالقاسم از اوست
کتاب خطب امیرالمؤمنین ابوعبدالله حسین بن عبیدالله گوید حدیث کرد ما را جعفر بن محمد ابوالقاسم گوید حدیث کرد ما را علی
بن حسین سعد آبادی گوید حدیث کرد ما را از احد بن محمد بن خالد برقی گوید: عبدالعظیم علیه السلام وارد ری شد در حالتی
که از سلطان زمان گریزان بود و در سردابی در خانه مردی از شیعه در مکۀ الموالی جای گزیده و پنهان شد و در آن سرداب خدا
را عبادت مینمود روزها را روزه میگرفت و شبها را زندهدار بود و گاهگاه پنهانی به زیارت قبری که در مقابل قبر اوست
میرفت و آن قبر مردی از فرزندان موسی بن جعفر علیه السلام است او مدتها در آن سرداب گذرانیده و خبر نیکی یکی بعد از
دیگری از شیعیان آل محمد میرسید تا اینکه بیشتر او را شناختند و در این اثنا مردی از شیعه در خواب رسول خدا صلی الله علیه و
آله و سلم را دید که فرمود مردی از اولاد من از سکۀ الموالی برداشته میشود و نزد درخت سیب در باغ عبدالجبار بن عبدالوهاب
دفن میشود و اشاره به مکانی فرمود که او را در آنجا به خاک سپرده شده، آن مرد بعد از آن خواست درخت و مکان آن را از
صاحبش خریداری کند مرد صاحب درخت پرسید برای آن درخت و مکان آن را چه میخواهی آن شخص به او تفصیل خواب
صفحه ۹۱ از ۱۱۱
صاحبش خریداری کند مرد صاحب درخت پرسید برای آن درخت و مکان آن را چه میخواهی آن شخص به او تفصیل خواب
خود را گفته صاحب درخت هم به همین تفصیل خوابی را که دیده بود به او گفت و جای درخت را با تمامی باغ برای دفن [
صفحه ۲۲۲ ] آن حضرت و دیگر شیعیان وقف نمود پس از آن حضرت عبدالعظیم مریض شده و وفات یافت وقتی که بدنش را
برهنه کردند که آن را غسل بدهند در گریبان او رقهای دیدند که در آن نسب خود را ذکر کرده بود بدین مضمون: اناابوالقاسم
عبدالعظیم بن عبدالله بن علی بن الحسن بن زید بن الحسن بن علی بن ابیطالب (ع) از حضرت عبدالعظیم عبیدالله بن موسی الرویانی
ابوتراب روایت کرده نجاشی گوید عبدالعظیم بن عبدالله الحسنی العلوی از برای او است که احمد بن ابیعبدالله برقی از او روایت
کرده و عبدالعظیم در ری وفات یافته و قبر او در آنجا است در فهرست مینویسد سهل بن زیاد از وی و ابوتراب عبدالله الحارثی از
او روایت کرده و او از اصحاب و روات حضرت امام جواد و امام هادی علیه السلام است در رجال شیخ هم نام او مسطور است
محمد بن علی بن بابویه در شیخۀ الفقیه مینویسد که او پسندیده و مرضی بوده علامه در خلاصه مینویسد او مردی عابد و ورع
بود محمد بن علی بابویه در فقیه مینویسد. حدیث کرد مرا علی بن احمد از حمزه بن قاسم علوی رحمهالله از محمد بن یحیی عطار
از مردی از اهل ری که وارد بر حضرت ابیالحسن الهادی علیه السلام شده امام از او پرسیده کجا بودی عرض میکند به زیارت
حضرت حسین علیه السلام رفته بودم حضرت هادی به او میفرماید اما انک لوزرت قبر حضرت عبدالعظیم عندکم لکنت کن زار
الحسین بن علی (علیه السلام) یعنی اما اگر تو قبر عبدالعظیم را که نزد شما است زیارت میکردی به یقین بودی مانند کسی که
. [ زیارت بکند حسین بن علی (علیه [ صفحه ۲۲۳ ] السلام را [ ۱۸۶
برگرفته از کتاب سرور الفؤاد یا، زندگانی حضرت امام جواد محمد بن علی التقی علیه السلام نوشته: ابوالقاسم سحاب

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *