اصحاب و شاگردان

اصحاب حضرت امام جواد – احمد بن محمد اشعری قمی

برای حضرت جواد الائمه مانند اجداد اکرام و آباء بزرگوارش روات خبر و اصحابی است که از وجود فیض آثار مبارکش استفاده
نموده و [ صفحه ۲۱۷ ] و از محضر انورش استفاضه کرده و اخباری را نقل و روایت نمودهاند که علمای خبر و سیر آن اخبار را در
کتب و آثار خود مضبوط و مسطور داشتهاند و اینک در اینجا به ذکر نام بعضی از ایشان پرداخته و به خلاصه احوالش آن رجال
مبادرت مینمایند از جمله:
احمد بن محمد اشعری قمی
که در کتب رجال از او برده و او را از ثقات و معتمدین شمرده اند و درباره او مینویسد هو احمد بن محمد بن عیسی بن عبدالله بن
صفحه ۸۹ از ۱۱۱
اسعد اشعری القمی و نیز مینویسد هو شیخ القمیین و وجهها و نقیبها لقی ابوالحسن الرضا و اباجعفر الثانی و ابامحمد الحسن
العسکری علیهمالسلام و کان ثقۀ و له کتب
برگرفته از کتاب سرور الفؤاد یا، زندگانی حضرت امام جواد محمد بن علی التقی علیه السلام نوشته: ابوالقاسم سحاب

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *