اصحاب و شاگردان

اصحاب حضرت امام جواد – عیسی بن عبدالله اشعری

در کتاب نقدالرجال مینویسد: عیسی بن عبدالله بن سعد بن مالک اشعری این مرد را از اصحاب امام صادق و حضرت کاظم و رضا
امام جواد علیه السلام دانستهاند و از برای او مسائلی است از رضا علیه السلام محمد بن حسن بن ابیخالد از او روایت کرده نجاشی
او را عیسی بن عبدالله قمی نوشته و گوید برای او مسائلی است و محمد بن حسن بن ابیخالد از او روایت کرده و مسائل او را احمد
بن محمد بن عیسی از پدرش از جدش روایت نموده در فهرست است حدیث کرد مرا حمدویه بن نصیر گفت حدیث کرد محمد
بن حسین بن ابیالخطاب از احمد بن ابینصر از یونس بن یعقوب که حضرت صادق بین دو چشم او را بوسیده و به او فرمود (انت
منا اهلالبیت علیهمالسلام) کشی مینویسد علی بن احمد عقیقی میگوید او شبیه به پدرش بود و در خدمت حضرت ابیعبدالله
وجیه بوده و مختص به او بود و او را از اصحاب جواد ذکر کرده و از کشی روایت شده که او ثقه بود. در نقدالرجال مینویسد ما از
کشی درباره او جز آنچه نقل کردیم چیزی نیافتیم و از خلاصه و رجال ابنداود ظاهر میگردد که عیسی [ صفحه ۲۳۱ ] بن عبدالله
قمی از غیر از عیسی بن عبدالله بن سعد است و ظاهر این است که آن دو یکی هستند چنانکه از ملاحظه کلام نجاشی با ملاحظه
کلام شیخ در فهرست معلوم میشود
برگرفته از کتاب سرور الفؤاد یا، زندگانی حضرت امام جواد محمد بن علی التقی علیه السلام نوشته: ابوالقاسم سحاب

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *