از دیدگاه اندیشمندان و بزرگان, امامت و رهبری، حاکمان زمان

خبر در عیون اخبار الرضای صدوق

مجلسی در بحار [ ۳۵ ] از کتاب عیون اخبارالرضا از وراق او از اسدی از حسن بن عیسی فراط از جعفر بن محمد نوفلی روایت کردم
که گوید من خدمت حضرت رضا رسیدم سلام نموده و نشستم و عرض کردم فدایت شوم مردمی گمان میکنند که پدرت زنده
است فرمود دروغ میگویند خدا لعنت کند آنها [ صفحه ۳۱ ] را اگر پدرم زنده بود میراث او تقسیم نمیشد و زنانش شوهر
نمیکردند ولکن قسم به خدا که او شربت مرگ را چشیده همانطور که علی بن ابیطالب علیه السلام چشید نوفلی گوید من عرض
کردم پس به چه کس تو مرا امر میفرمائی فرمود علیک یا بنی محمد من بعدی بر تو باد به محمد پسرم بعد از من و من به سفری
میروم که دیگر بر نمیگردم. صدوق در کتاب عیون الخبار الرضا [ ۳۶ ] خبری در باب شصتم به عنوان نصالرضا علی ابنه ابیجعفر
محمد بن علی علیه السلام بالامامۀ و الخلافۀ نقل نموده و مرحوم مجلسی نیز در بحارالانوار خود آن را درج کرده شیخ صدوق
رضوان الله علیه مینویسد: حدیث کرد ما را الحاکم ابوعلی حسین بن احمد بیهقی او از محمد بن یحیی صولی او از عون بن محمد
او از ابوالحسن محمد بن ابیعباد روایت کرده و او برای حضرت رضا نویسندهای بود که فضل بن سهل او را به آن حضرت پیوسته
بود ابن ابیعباد گوید نبود امام علیه السلام که محمد پسرش را به جز به کنیه یاد کند و میگفت ابوجعفر به من نوشته و من به
ابیجعفر مینویسم و آن وقت حضرت جواد کودکی در مدینه بود و او را به تعظیم خطاب میفرمود و ابوجعفر جواب نامهی امام را
در نهایت بلاغت و خوبی مینوشت من شنیدم از حضرتش که میفرمود ابوجعفر وصیی و خلیفتی فی اهلی من بعدی در عیون
الاخبار بزنطی روایت شده که گوید من نامه حضرت ثامن الائمه را خواندم که به امام جواد نوشته بود: یا اباجعفر به من خبر [
صفحه ۳۲ ] رسیده وقتی که سوار میشوی و از منزل بیرون میروی غلامان به واسطه بخلی که دارند تو را از باب الصغیر بیرون
میبرند که مبادا خیرت به کسی برسد تو را به حقی که من به تو دارم قسم میدهم که خروجت را از بابالکبیر قرار ده و وقت
سواری درهم و دینار با خودت بردار تا هر کس سؤال کند به او عطا نمائی و اگر عموهایت از تو چیزی بخواهند کمتر از پنجاه
دینار به آنها مده (دینار واحد طلا است) و اگر عمههایت چیزی خواستند کمتر از بیست و پنج دینار مده و زیادتر را مختاری تا خدا
تو را برگزیده و بلند مرتبه فرماید انفاق کن و از فقر و فاقه مترس
برگرفته از کتاب سرور الفؤاد یا، زندگانی حضرت امام جواد محمد بن علی التقی علیه السلام نوشته: ابوالقاسم سحاب

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *