آثار, احادیث و سخنان

صحیفه امام جواد – دعا برای استخاره

اشاره
اللهم ان خیرتک فیما استخرتک [۴۶] فیه تنیل الرغائب، و تجزل المواهب، و تغنم المطالب، و تطیب المکاسب، و تهدی الی اجمل المذاهب، و تسوق الی احمد العواقب، و تقی مخوف النوائب. اللهم انی استخیرک فیما عزم رایی علیه و قادنی عقلی الیه، فسهل اللهم فیه ما توعر، و یسر منه ما تعسر، واکفنی فیه المهم، وادفع به عنی کل ملم، واجعل یا رب عواقبه غنما، و مخوفه [۴۷] سلما، و بعده قربا، و جدبه خصبا، و ارسل اللهم اجابتی، و انجح طلبتی، واقض حاجتی، واقطع عنی عوائقها، وامنع عنی بوائقها. و اعطنی اللهم لواء الظفر و الخیره فیما استخرتک، و وفور المغنم فیما دعوتک، و عوائد الافضال فیما رجوتک، و اقرنه اللهم بالنجاح، و خصه بالصلاح، و ارنی اسباب الخیره فیه واضحه، و اعلام غنمها لائحه، واشدد خناق تعسیرها، وانعش صریع تیسیرها. [۴۸] . و بین اللهم ملتبسها، و اطلق محتبسها، و مکن اسها حتی تکون خیره مقبله بالغنم، مزیله للغرم، عاجله للنفع، باقیه الصنع، انک ملیء بالمزید، مبتدئ بالجود.
دعای آن حضرت در مناجات با خدا برای استخاره
خدایا! انتخاب تو در آنچه در آن از تو طلب خیر کردم آدمی را به آرزوهایش رسانده، و عطاها و بخششها را افزون ساخته، و خواستهها را جامهی عمل پوشانده، و کارها را پاکیزه گردانده، و انسان را به بهترین راهها و به بهترین نتایج رهنمون میسازد، او را از حوادث ترسناک محافظت مینماید. خدایا! در آنچه تصمیم بر آن قرار گرفته و عقلم مرا بدان راه رهبری میکند از تو طلب خیر میکنم، پس خدایا سختیهایش را آسان، و مشکلاتش را مبدل به سهولت نما، و امور مهم آن را کفایت، و هر رنج را از من دور کن، و پروردگارا پایان آن را بهره دهنده، و ترسش را ایمنیبخش، و دورش را نزدیک، و خشکسالیاش را به سرسبزی مبدل نما، و خدایا اجابتم را نازل کن و خواستم را تحقق بخش، و حاجتم را ادا نما، و مشکلاتش را بزدای، و سختیهایش را از من دور دار. و خدایا در آنچه از تو طلب خیر میکنم پرچم یاری را همراه با خیر و برکت بر من فرود آور، و در آنچه تو را خواندم بهرههای فراوان و در آنچه از تو آرزومندم عطاهای بسیار به من ارزانی دار، خدایا آن را قرین موفقیت گردان، و آن را به صلاح مخصوص نما، و اسباب خیر و نشانههای پیروزی را در آن به من بنمایان، و گلوی سختیهایش را ببند و آسانیهای به زمین افتادهاش را برقرار ساز. خدایا! و پوشیدگیهای آن را روشن، و بازداشت شدهاش را رها ساز، و بنیادش را بر پا دار، تا خیر و برکتی باشد که به غنیمت روی آورده، و زیانها را بزداید، و سود و نفعش به زودی برسد و وجودش جاودانه باشد، به درستی که در مورد عطا نمودن بسیار بخشندهای و جود و سخاوتت را بدون درخواست ارزانی میداری.
برگرفته از کتاب صحیفه امام جواد علیه السلام نوشته: جواد قیومی اصفهانی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *