آثار, احادیث و سخنان

صحیفه امام جواد – دعا برای سفر نمودن

اشاره
اللهم انی ارید سفرا فخر لی فیه، و اوضح لی فیه سبیل الرای و فهمنیه، وافتح عزمی بالاستقامه، واشملنی فی سفری بالسلامه، و افدنی جزیل الحظ و الکرامه، واکلانی بحسن الحفظ و الحراسه. و جنبنی اللهم وعثاء الاسفار، و سهل لی حزونه الاوعار، واطو لی بساط المراحل [۵۳] ، و قرب منی بعد نای المناهل، و باعد فی المسیر بین خطی الرواحل حتی تقرب نیاط البعید، و تسهل وعور الشدید. و لقنی اللهم فی سفری نجح طائر الواقیه، و هبنی فیه غنم [۵۴] العافیه، و خفیر الاستقلال، و دلیل مجاوزه الاهوال، و باعث وفور الکفایه، و سائح خفیر الولایه، واجعله اللهم سبب عظیم السلم، حاصل الغنم، واجعل اللیل علی سترا من الافات، و النهار مانعا من الهلکات. واقطع عنی قطع لصوصه بقدرتک، واحرسنی من وحوشه بقوتک، حتی تکون السلامه فیه مصاحبتی، و العافیه فیه مقارنتی، و الیمن سائقی، و الیسر معانقی، و العسر مفارقی، و الفوز موافقی، و الامن مرافقی، انک ذو الطول و المن، و القوه و الحول، و انت علی کل شیء قدیر و بعبادک بصیر خبیر.
دعای آن حضرت در مناجات با خدا برای سفر نمودن
خدایا! قصد دارم مسافرت نمایم پس خیرت را در آن مقدر کن، و راه اندیشه و فهم را در آن برایم روشن نما، و تصمیمم را با ثبات قدم در آن بگشا، و در این سفر سلامتی را بر من بپوشان، و بهره و بزرگواری بسیار را به من برسان، و حفظ و حراست نیکویت را حافظ من قرار ده. خدایا! و مشقت و سختی سفر را از من دور دار، و ناهمواریهای آن را برایم هموار نما، منازل بین راه را برایم به سرعت طی نما، و دوری آبشخورهای بین راه را بر من نزدیک نما، میان گامهای شتران (و مرکبهای سواری) ما فاصله بینداز تا دوری راه را نزدیک گردانده، و ناهمواریهای شدیدش را هموار سازی. خدایا! و در این سفرم پیروزی فال نیک حفاظت کننده را به من تلقین کن، و در آن بهرهی سلامتی و حمایت به تنهایی حرکت نمودن را به من ببخش، و در عبور از مواضع بیمناک راهنماییام کن، و اسباب کفایت بسیار را برایم مهیا ساز، و حمایت و سرپرستی را برایم ارزانی دار، و خدایا آن را راهی برای کسب تندرستی بیشتر، و بهرهمندی افزونتر قرار ده، و شب را برایم پوششی در مقابل آفتها، و روز را برایم مانعی در برابر وسایل هلاکتزا مقرر دار. و به قدرتت راهزنی دزدانش را از من باز دار، و به توانت مرا از حملات حیوانات وحشی حراست فرما، تا در این سفر سلامتی، همراهم و تندرستی، همسفرم؛ و پیروزی، پیش برندهام؛ و آسانی، هم دوشم باشد؛ و سختی از من دور بوده، و موفقیت، رفیق راهم و امنیت، همراهم باشد؛ به درستی که تو صاحب بخشش و منتی، و نیرو و توان از توست، و تو بر هر کار قادر و توانا، و به بندگانت بینا و آگاهی.
برگرفته از کتاب صحیفه امام جواد علیه السلام نوشته: جواد قیومی اصفهانی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *