فرزندان و نوادگان

نسب مرحوم آیۀالله سید محمد شریف تقوی

السید محمد شریف بن سید محمد حسن بن سید محمد حسن بن سید علی بن سید محسن بن سید شاه حسین بن سید زبیر بن سید
هزاره بن سید ارزانی بن سید نصره بن سید منزل بن سید شمس الدین بن سید صالح بن سید نجم الدین بن سید جمال الدین بن
سید شمس الدین بن سید نظام الدین احمد بن سید نجم الدین محمد بن سید فخرالدین احمد بن سید قطب الدین عبدالله بن سید
موسی مبرقع بن امام محمد تقی الجواد بن علی بن موسی الرضا علیه و علی ابائه التحیۀ و السلام مرحوم سید محمد شریف را
فرزندانی شایسته و لایق و در تقوی و دیانت پیرو آبا و اجداد کرام خود بوده و از آن جمله است سید عالی حب و صاحب مقامات
علمی جناب سید هدایت الله تقوی شیرازی که از طرف مرحوم والد خود و خلد مقام آیت الله آقا سید ابوالحسن اصفهانی و مرحوم
حاج شیخ عبدالکریم حایری نائینی مجاز و دارای درجه اجتهاد و مقیم تهرانند و دیگری جناب سیادت انتساب آقا میر سید حسن
تقوی که از اعضای عالی رتبه وزارت فرهنگ و از سالهاست بذل مساعی و حسن خدمت و صداقت خود را درباره معارف و
فرهنگ این کشور به خرج داده و در دیانت استوار است.
برگرفته از کتاب سرور الفؤاد یا، زندگانی حضرت امام جواد محمد بن علی التقی علیه السلام نوشته: ابوالقاسم سحاب

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *